Части от уебстраницата може да не се изобразяват правилно. Това може да се дължи на факта, че в браузъра Ви Javascript е дезактивиран или интернет браузърът Ви вече не е актуален или не е съвместим с нашата страница. Моля, активирайте Javascript или опитайте да отворите страницата с друг интернет браузър, напр. Chrome, Firefox или Safari. Може да се обърнете също така и към нашия отдел за обслужване на клиенти на Volkswagen – Екип „Защита на данните“.

За да може Volkswagen AG целенасочено да търси Вашите данни, моля, изберете към коя група от засегнати лица се причислявате:

Възможен множествен избор

Клиенти и заинтересовани лица
Автопаркове и големи клиенти
Журналисти
Акционери
Дипломати
Други външни
Доставчици на стоки или услуги

Субекти на данни, които като частни лица купуват или са купували услуги или продукти от Volkswagen AG или възнамеряват да го направят в бъдеще (частни клиенти, включително VIP клиенти) и които проявяват сериозен интерес (потенциални клиенти). Тук спадат и субекти на данни, които се интересуват от услугите или продуктите на Volkswagen AG и съответно се абонират за продуктови бюлетини или резервират пробно шофиране.

Субекти на данни, които имат или са имали договор с Volkswagen AG като голям клиент, както и служители на клиенти с автопарк или на голям клиент, които са или са били регистрирани във Volkswagen AG, за да използват нашите продукти и услуги в рамките на тези търговски отношения.

Служители на упълномощени търговски партньори, доставчици на стоки или услуги, или служители на партньорски дружества, както и физически лица (по-специално еднолични търговци), които са упълномощени от Volkswagen AG като търговски партньори, като упълномощени лица на свободна практика, упълномощени журналисти, агенти, изобретатели, учени, музиканти, участници в изпитвания, изпълнители в социалните медии, инфлуенсъри и спонсориращи партньори.

Журналист, който няма договорни отношения за сътрудничество с Volkswagen AG и не е регистриран на ONE.Konzern Business Platform.

Физически лица, които имат дял в собствеността на Volkswagen AG, т.е. които са придобили акции на Volkswagen AG.

Клиенти или потенциални клиенти, които имат дипломатически статут.

Субекти на данни, които по принцип нямат конкретни договорни отношения с Volkswagen AG, напр. получатели на дарения, посетители, гости, представители на неупълномощени организации, участници във лотарии, неупълномощени инфлуенсъри, стипендианти, неупълномощени търговски представители или фенове.

Субекти на данни със специални функции в рамките на правни и договорни отношения, напр. страни по правен спор, представители на органи, действащи въз основа на публичното право, нотариуси, адвокати, представители на нотариуси, геодезически служби, купувачи/продавачи/потенциални купувачи на имоти, приематели или прехвърлители на право на строеж, приематели или прехвърлители на разрешение, наематели и наемодатели, лизингополучатели и лизингодатели.


Не е възможен множествен избор
Активни служители на Volkswagen AG
Бивши служители на Volkswagen AG
Кандидати за работа във Volkswagen AG
Наети външни служители
Служители на дружества от групата

Вие имате допълнителна възможност да разгледате, обработите или да изтриете Вашите лични данни от Вашия Volkswagen ID заедно със свързаните с това дигитални услуги. (vwid.vwgroup.io).

Субекти на данни, с които Volkswagen AG има трудов договор (напр. действащи служители, студенти в бакалавърска и магистърска степен, стажанти, студенти или стажанти в дуална форма на обучение) или които са ангажирани от Volkswagen AG (напр. временно наети служители). Тук спадат и членовете на надзорния или управителния съвет.

Субекти на данни, с които Volkswagen AG е имало трудов договор (напр. действащи служители, студенти в бакалавърска и магистърска степен, стажанти, студенти или стажанти в дуална форма на обучение) или които са били ангажирани от Volkswagen AG (напр. временно наети служители). Тук спадат и бившите членове на надзорния или управителния съвет.

Субекти на данни, за които се подготвя трудово правоотношение с Volkswagen AG.

Субекти на данни, чиито данни се обработват за различни административни цели от служителите на Volkswagen AG и чието обработване НЕ се извършва в контекста на започването, изпълнението или прекратяването на трудовото правоотношение, напр. близки роднини на служители, като съпрузи, деца и/или лица за контакт на служителите при спешни случаи.

Субекти на данни, с които трудов договор има дружество от групата, различно от Volkswagen AG (напр. служители, студенти в бакалавърска и магистърска степен, стажанти, студенти или стажанти в дуална форма на обучение), или които са ангажирани от това дружество (напр. временно наети служители) или за които се подготвя трудово правоотношение. Тук спадат и бивши служители на дружеството от групата, както и членовете на неговия надзорен или управителен съвет.


За да може Volkswagen AG целенасочено да обработи Вашето запитване, моля, изберете във връзка с кое право на засегнати лица желаете да се обърнете към нас:

Право на информация
Право на корекция
Право на изтриване
Право на ограничаване на обработването
Право на възражение
Право на преносимост на данните
Право на отказ

Имате право да получавате от нас информация относно обработването на Вашите лични данни.

Имате право да изискате от нас корекция на засягащи Ви неправилни или непълни лични данни.

При наличието на условията, посочени в чл. 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриването на Вашите данни.

Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите данни, ако са налице условията, посочени в чл. 18 от ОРЗД.

Ако обработката се извършва въз основа на оправдан интерес на Volkswagen AG или на трета страна, или е от обществен интерес или се извършва при упражняване на публична власт, Вие имате право да откажете обработката на Вашите данни поради причини, породени от Вашата особена ситуация.

Ако обработването на данните се основава на съгласие или изпълнение на договор и освен това се извършва с помощта на автоматизирана обработка, съгласно чл. 20 от ОРЗД Вие имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друг обработващ данни.

Ако обработването на данните се основава на съгласие, имате право безплатно и по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за обработването на данни.

Въз основа на посочения от Вас имейл адрес ние ще потърсим в системите на Volkswagen AG Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация съгласно ОРЗД. Ако Вие ползвате нашите дигитални услуги (напр. We Connect), тук можете да посочите Вашия Volkswagen ID. Ако искате да посочите няколко идентификационни номера във Volkswagen/няколко имейл адреса, моля, направете допълнително запитване.

Вашите фирмени данни

Въз основа на посочения от Вас адрес ние ще потърсим в системите на Volkswagen AG Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация съгласно ОРЗД. Ако искате да посочите няколко адреса, моля, направете допълнително запитване.

Вашите данни за контакт

Въз основа на посочения от Вас адрес ние ще потърсим в системите на Volkswagen AG Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация съгласно ОРЗД. Ако искате да посочите няколко адреса, моля, направете допълнително запитване.

Използвайте следната функция за прикачване, за да ни предоставите документи за удостоверяване на Вашата самоличност (напр. лична карта). Моля, прочетете също нашата Информационна брошура за зачерняне на данни, която ще намерите в портала за сваляне на данни.

Адресът съвпада с адреса за кореспонденция

С цел устойчивост Volkswagen AG ще предостави отговора на Вашето запитване в електронен формат. Ако желаете изпращане по пощата, моля, отбележете това в съответното поле.

На посочения пощенски адрес ние ще изпратим исканата информация за Вашите лични данни. Въз основа на посочения от Вас пощенски адрес ние няма да търсим в системите на Volkswagen AG Вашите лични данни, за да Ви предоставим информация съгласно ОРЗД.

Ако желаете да направите запитване във връзка с автомобил, ние се нуждаем от следните Ваши данни:
Незадължително

Идентификационният номер на автомобила (VIN) е международно уеднаквеният 17-цифрен сериен номер за еднозначна идентификация на автомобил (номер на шаси). Номера ще намерите в регистрационния талон Част 1 (Паспорт на автомобила). Моля, изпращайте запитвания, отнасящи се само за автомобили, произведени от VW PKW (леки автомобили) или VW Nutzfahrzeuge (товарни автомобили).

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Може да прикачите до 5 файла. Като доказателство за периода на собственост върху автомобила Volkswagen AG признава следните документи:

  • Регистрационен талон Част 1 (Паспорт на автомобила)
  • Удостоверение за собственост от регистрационна служба

Ако тези два документа не са издадени на Ваше име, трябва да ни предоставите декларация за съгласие от собственика на автомобила, чието име да е посочено върху документите за собствеността (формуляр за това ще намерите в Портала за сваляне на документи). Вие не трябва да заличавате (чрез зачерняне) задължителна информация върху документите за собственост. Декларация за това ще намерите също в Портала за сваляне на документи.

Трябва да прикачите поне един документ за посочен VIN като доказателство за собствеността върху автомобила.

Идентификационният номер на автомобила (VIN) е международно уеднаквеният 17-цифрен сериен номер за еднозначна идентификация на автомобил (номер на шаси). Номера ще намерите в регистрационния талон Част 1 (Паспорт на автомобила). Моля, изпращайте запитвания, отнасящи се само за автомобили, произведени от VW PKW (леки автомобили) или VW Nutzfahrzeuge (товарни автомобили).

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Може да прикачите до 5 файла. Като доказателство за периода на собственост върху автомобила Volkswagen AG признава следните документи:

  • Регистрационен талон Част 1 (Паспорт на автомобила)
  • Удостоверение за собственост от регистрационна служба

Ако тези два документа не са издадени на Ваше име, трябва да ни предоставите декларация за съгласие от собственика на автомобила, чието име да е посочено върху документите за собствеността (формуляр за това ще намерите в Портала за сваляне на документи). Вие не трябва да заличавате (чрез зачерняне) задължителна информация върху документите за собственост. Декларация за това ще намерите също в Портала за сваляне на документи.

Трябва да прикачите поне един документ за посочен VIN като доказателство за собствеността върху автомобила.

Идентификационният номер на автомобила (VIN) е международно уеднаквеният 17-цифрен сериен номер за еднозначна идентификация на автомобил (номер на шаси). Номера ще намерите в регистрационния талон Част 1 (Паспорт на автомобила). Моля, изпращайте запитвания, отнасящи се само за автомобили, произведени от VW PKW (леки автомобили) или VW Nutzfahrzeuge (товарни автомобили).

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Посоченият период на собственост върху автомобила е времевата рамка, за която Вие искате да получите информация за Вашите лични данни, свързани с Вашия VIN. За този период на собственост Вие трябва да представите съответния документ.

Може да прикачите до 5 файла. Като доказателство за периода на собственост върху автомобила Volkswagen AG признава следните документи:

  • Регистрационен талон Част 1 (Паспорт на автомобила)
  • Удостоверение за собственост от регистрационна служба

Ако тези два документа не са издадени на Ваше име, трябва да ни предоставите декларация за съгласие от собственика на автомобила, чието име да е посочено върху документите за собствеността (формуляр за това ще намерите в Портала за сваляне на документи). Вие не трябва да заличавате (чрез зачерняне) задължителна информация върху документите за собственост. Декларация за това ще намерите също в Портала за сваляне на документи.

Трябва да прикачите поне един документ за посочен VIN като доказателство за собствеността върху автомобила.

Ако последното Ви запитване за информация е било преди повече от една година, можете да обедините двете запитвания, като посочите съответния ID на запитването. По този начин евентуално може да отпадне повторната идентификация или легитимация на Вашия VIN/собственост върху автомобила.

Използвани знаци:

Използвайте следното поле за прикачване, за да ни предоставите документи към Вашето запитване. Имате възможност да заличите ненужните данни върху документите (чрез зачерняне). Декларация за това ще намерите също в Портала за сваляне на документи.

Отбелязаните със звездичка (*) полета са задължителни.

Вашите групи:
Вашите права:
Фамилия:
Дата на раждане:
Volkswagen ID / имейл адрес:
Телефонен номер (за въпроси):
D.U.N.S. Номер:
ID на B2B профил или ID на потребител от групата:
Персонален номер:
Група компания:
Потребителско име:
Адрес:
Различен пощенски адрес:
Самоличност:
изпращане:
Клиентски номер / ID:
Наименование на фирмата:
Фирмен адрес:
Идентификационен номер на автомобила (VIN 1):
Период на собственост върху автомобила: -
Документ за собственост:
Идентификационен номер на автомобила (VIN 2):
Период на собственост върху автомобила: -
Документ за собственост:
Идентификационен номер на автомобила (VIN 3):
Период на собственост върху автомобила: -
Документ за собственост:
Съобщение:
Документи към Вашето запитване:

Моля, отговорете на някой от тайните въпроси. Това служи като допълнителна функция за сигурност, когато предоставяте личните си данни в нашата зона за изтегляне. Моля, отбележете отговора си, за да можете по-късно да влезете в зоната за изтегляне.


Моля, въведете показания текст в съответното поле. Ако не различавате текста, можете да генерирате нов чрез бутона за актуализиране. Този механизъм за сигурност е необходим, за да се предотвратят автоматизирани запитвания.

captcha image

Нечетливо?


Отбелязаните със звездичка (*) полета са задължителни.