Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Aby odpowiedni pracownicy firmy Volkswagen AG mogli wyszukiwać Państwa dane w ukierunkowany sposób, proszę wybrać grupę osób, których dane dotyczą, do których się Pan/Pani przyporządkowuje:

Możliwy jest wybór wielokrotny

Klienci i potencjalni klienci
Klienci flotowi i korporacyjni
Dziennikarze
Akcjonariusze
Dyplomaci
Pozostałe osoby z zewnątrz
Dostawcy i usługodawcy

Wybór wielokrotny jest niemożliwy
Aktywni pracownicy Volkswagen AG
Byli pracownicy Volkswagen AG
Osoby aplikujące do pracy w firmie Volkswagen AG
Inne osoby z zewnątrz związane z zatrudnieniem
Pracownicy spółek grupy kapitałowej

Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego przeglądania, przetwarzania lub usuwania danych osobowych powiązanych ze swoim Volkswagen ID oraz powiązanych z nim usług cyfrowych (vwid.vwgroup.io).


Aby firma Volkswagen AG mogła w sposób ukierunkowany rozpatrywać sprawę, proszę określić, w oparciu o które prawo osób, których dane dotyczą, chce się Pan/Pani do nas zwrócić:

Prawo do informacji
Prawo do sprostowania danych
Prawo do usunięcia danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do sprzeciwu
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO.

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek artykułu 18 RODO.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w przeważającym interesie lub do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazywania ich innym firmom przetwarzającym dane.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Na podstawie podanego adresu e-mail będziemy wyszukiwać w systemach Volkswagen AG dane osobowe w celu sporządzenia raportu informacyjnego zgodnie z RODO. W przypadku korzystania z naszych usług cyfrowych (np. We Park) można podać w tym miejscu swój Volkswagen ID. Aby wprowadzić kilka Volkswagen ID / adresów e-mail, należy złożyć kolejny wniosek.

Państwa dane firmowe

Na podstawie podanego adresu będziemy wyszukiwać w systemach Volkswagen AG dane osobowe w celu sporządzenia raportu informacyjnego zgodnie z RODO. Aby podać kilka adresów, należy złożyć kolejny wniosek.

Państwa dane kontaktowe

Na podstawie podanego adresu będziemy wyszukiwać w systemach Volkswagen AG dane osobowe w celu sporządzenia raportu informacyjnego zgodnie z RODO. Aby podać kilka adresów, należy złożyć kolejny wniosek.

Proszę skorzystać z poniższej funkcji przesyłania, aby udostępnić dokumenty potwierdzające swoją tożsamość (np. dowód osobisty). Proszę także pamiętać o karcie informacyjnej dotyczącej anonimizacji, która znajduje się w sekcji Strefa pobierania.

Adres odpowiada adresowi doręczenia

Ponieważ Volkswagen AG dba o środowisko, odpowiedź na wniosek prześlemy w formie elektronicznej. Aby otrzymać ją pocztą, proszę odznaczyć to pole wyboru.

Na podany adres doręczenia prześlemy raport informacyjny dotyczący Pana/Pani danych osobowych. Na podstawie podanego adresu doręczenia nie będziemy wyszukiwać w systemach Volkswagen AG danych osobowych w celu sporządzenia raportu informacyjnego zgodnie z RODO.

Aby możliwe było złożenie wniosku w związku z danym pojazdem, potrzebujemy od Pana/Pani następujących danych:
Opcjonalnie

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to unormowany międzynarodowo 17-znakowy numer seryjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację pojazdu (numer podwozia). Znajduje się on w dowodzie rejestracyjnym w części 1 (karta pojazdu). Prosimy o składanie jedynie wniosków, które odnoszą się do pojazdów wyprodukowanych przez VW Samochody Osobowe lub VW Samochody Użytkowe.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Można przesłać maksymalnie 5 plików. Za dokumenty okresu posiadania Volkswagen AG uznaje następujące dokumenty:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, część 1 (karta pojazdu)
  • Zaświadczenie o posiadaniu wydane przez urząd dopuszczający pojazd do ruchu

Jeśli oba dokumenty nie są wystawione na Pana/Pani nazwisko, potrzebujemy oświadczenia o wyrażeniu zgody posiadacza pojazdu, którego nazwisko jest podane na dokumentach potwierdzających posiadanie. Odpowiednie formularze przekazania pojazdu znajdują się w sekcji Strefa pobierania.Ponadto na dokumentach potwierdzających posiadanie należy zanonimizować niepotrzebne dane (zaczernić je). Oświadczenie znajduje się również w sekcji Strefa pobierania.


Należy przesłać co najmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie dla każdego podanego numeru VIN.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to unormowany międzynarodowo 17-znakowy numer seryjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację pojazdu (numer podwozia). Znajduje się on w dowodzie rejestracyjnym w części 1 (karta pojazdu). Prosimy o składanie jedynie wniosków, które odnoszą się do pojazdów wyprodukowanych przez VW Samochody Osobowe lub VW Samochody Użytkowe.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Można przesłać maksymalnie 5 plików. Za dokumenty okresu posiadania Volkswagen AG uznaje następujące dokumenty:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, część 1 (karta pojazdu)
  • Zaświadczenie o posiadaniu wydane przez urząd dopuszczający pojazd do ruchu

Jeśli oba dokumenty nie są wystawione na Pana/Pani nazwisko, potrzebujemy oświadczenia o wyrażeniu zgody posiadacza pojazdu, którego nazwisko jest podane na dokumentach potwierdzających posiadanie. Odpowiednie formularze przekazania pojazdu znajdują się w sekcji Strefa pobierania.Ponadto na dokumentach potwierdzających posiadanie należy zanonimizować niepotrzebne dane (zaczernić je). Oświadczenie znajduje się również w sekcji Strefa pobierania.


Należy przesłać co najmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie dla każdego podanego numeru VIN.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to unormowany międzynarodowo 17-znakowy numer seryjny umożliwiający jednoznaczną identyfikację pojazdu (numer podwozia). Znajduje się on w dowodzie rejestracyjnym w części 1 (karta pojazdu). Prosimy o składanie jedynie wniosków, które odnoszą się do pojazdów wyprodukowanych przez VW Samochody Osobowe lub VW Samochody Użytkowe.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Podany okres posiadania stanowi ramy czasowe, w odniesieniu do których chce Pan/Pani otrzymywać informację o swoich danych osobowych powiązanych z numerem VIN. W odniesieniu do tego okresu posiadania należy udostępnić odpowiedni dokument.

Można przesłać maksymalnie 5 plików. Za dokumenty okresu posiadania Volkswagen AG uznaje następujące dokumenty:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu, część 1 (karta pojazdu)
  • Zaświadczenie o posiadaniu wydane przez urząd dopuszczający pojazd do ruchu

Jeśli oba dokumenty nie są wystawione na Pana/Pani nazwisko, potrzebujemy oświadczenia o wyrażeniu zgody posiadacza pojazdu, którego nazwisko jest podane na dokumentach potwierdzających posiadanie. Odpowiednie formularze przekazania pojazdu znajdują się w sekcji Strefa pobierania.Ponadto na dokumentach potwierdzających posiadanie należy zanonimizować niepotrzebne dane (zaczernić je). Oświadczenie znajduje się również w sekcji Strefa pobierania.


Należy przesłać co najmniej jeden dokument potwierdzający posiadanie dla każdego podanego numeru VIN.

Jeśli poprzedni wniosek o udzielenie informacji został złożony mniej niż rok temu, można poprzez podanie jego ID powiązać oba wnioski. Dzięki temu nie będzie konieczności ponownej identyfikacji oraz potwierdzenia numeru VIN / posiadania.

Użyte znaki:

Należy skorzystać z pola do przesyłania, poprzez które można udostępnić nam dokumenty potwierdzające do wniosku. Ponadto na dokumentach można zanonimizować niepotrzebne dane (zaczernić). Oświadczenie znajduje się również w sekcji Strefa pobierania.

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Grupy:
Prawa klienta:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Volkswagen ID / adres e-mail:
Numer telefonu (w razie pytań zwrotnych):
D.U.N.S. Numer:
ID profilu B2B lub ID użytkownika z grupy kapitałowej:
Numer personalny:
Spółka grupy:
Nazwa użytkownika:
Adres:
Inny adres doręczenia:
Tożsamość:
Przesyłka:
Numer klienta / ID:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN 1):
Okres posiadania: -
Dokumenty potwierdzające posiadanie:
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN 2):
Okres posiadania: -
Dokumenty potwierdzające posiadanie:
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN 3):
Okres posiadania: -
Dokumenty potwierdzające posiadanie:
Wiadomość:
Dokumenty do wniosku:

Proszę odpowiedzieć na jedno z pytań zabezpieczających. Jest to dodatkowe zabezpieczenie podczas dostarczania Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszej strefy pobierania. Proszę zanotować swoją odpowiedź, aby później móc zalogować się do strefy pobierania.


Proszę wprowadzić w odpowiednim polu wyświetlany tekst. Jeśli jest on trudny do odczytania, można wygenerować nowy element CAPTCHA, używając przycisku aktualizacji. Ten mechanizm zabezpieczający pozwala zapobiec wysyłaniu zautomatyzowanych wniosków.

captcha image

Nieczytelne?


Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.